EN RO
вход | регистрация | информация | новини | контакти
help
информация

Пазарувайки от 18gshop.com можете да сте сигурни че гаранцията на закупените от Вас стоки ще бъде уважена, стига да са спазени долуспоменатите условия.

 

Като гаранционен документ, се приема касовата бележка приложена към всяка пратка, която изпраща 18gshop.com На нея е изписана датата и цената на покупката.

 

Гаранцията на продукт закупен от 18gshop.com е 45 дни и важи от деня в който клиента го е получил. Тя включва фабрични, структурни дефекти и неправилна сглобка.

 

Гаранционния срок може да е различен от горе посочения и зависи от естеството на продукта и условията на производителя.

 

Гаранцията отпада в случаи че продукта е бил изложен на неправомерна и груба експлоатация.

Гаранцията не е валидна ако продукта е силно захабен от интензивна всекидневна употреба.


Гаранционни условия и поддръжка на продукти

Гаранционният срок на закупените от Вас стоки е 45 дни от датата на покупката. Търговската гаранция важи за територията на Република България.

Потребителят има право да предяви рекламация на всяка закупена стока, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката. Срокът за уреждане на рекламацията е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията. Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача съгласно чл. 112-115 и чл. 119 от ЗЗП. В случай, че дефектът не може да бъде отстранен, стоката се заменя с нова. Потребителят има право да предяви рекламация независимо от предоставената търговска гаранция.

Не се приемат рекламации за дефекти:

1.   В следствие на неправилна експлоатация и поддържане

2.   В случай на паднали табелки и етикети

112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт  на стоката или  замяната й  с нова,освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3.  възможността  да  се  предложи  на  потребителя  друг  начин  на  обезщетяване,  който  не  е  свързан  със значителни неудобства за него.

Чл.  113.  (1) (Нова  -  ДВ,  бр.  18  от  2011  г.)  Когато  потребителската  стока  не  съответства  на  договора  за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от  предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали  договора  и  да  му  бъде  възстановена  заплатената  сума  или  да  иска  намаляване  на  цената  на
потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 -  ДВ, бр. 18 от  2011  г.)  Потребителят  може  да  иска  и  обезщетение  за  претърпените
вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


Чл.  115.  (1) Потребителят  може да упражни  правото си  по този  раздел  в  срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл.  119.  (Изм.  -  ДВ,  бр.  18  от  2011  г.)  (1)  Заявлението  за  предоставяне  на  търговска  гаранция  съдържа задължително информация за:1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 -  115, и  посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно,  че  независимо  от  търговската  гаранция  продавачът  отговаря  за  липсата  на  съответствие  на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален  обхват  на  търговската  гаранция;  име  и  адрес  на
лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и  адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията  на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се
предоставя на български език.