EN RO
вход | регистрация | информация | новини | контакти
help
информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ** *****

 

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни
 
Известно ми е, че Доставчикът е администратор на лични данни. Предоставям доброволно и свободно личните си данни на Доставчика за целите на получаване на бюлетини от Доставчика. Декларирам, че съм запознат/а с правото си на достъп до отнасящите се до мен лични данни, както и с правото си да поискам коригирането на събраните лични данни. Декларирам, че съм запознат/а с правото си да оттегля съгласието си по всяко време. Декларирам, че съм запознат/а, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните данни когато личните данни са обработвани въз основа на съгласие предоставено от мен, преди то да бъде оттеглено.

Лични данни

► Правила за защита на личните данни
При събиране на необходимите данни от нашите клиенти при регистрация в уеб сайта, Търговецът следва правилата на настоящия раздел и принципите за съхранение на лични данни по действащия Закон за защита на личните данни. 18gshop.com, работейки винаги в рамките на закона, се ангажира да защитава личните данни на Клиентите. Търговецът събира информация за Клиентите единствено,  за да обработи техните поръчки. Търговецът запазва правото си да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на потребителите/посетителите на настоящата уеб страница.
► Разкриване на информация на трети компании
18gshop.com не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на www.18gshop.com и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ** *****

www.18gshop.com е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма ТОБЕ ТРЕЙД ЕООД с МОЛ тодор чакъров, ЕИК: 207289709, гр.пловдив,
Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на обувки, тениски, якета, панталони и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка!

Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. 18gshop.com си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Дефиниции \\\\\\\\\\\\\\\"Потребител\\\\\\\\\\\\\\\" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.18gshop.com.
\\\\\\\\\\\\\\\"Артикули\\\\\\\\\\\\\\\" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
\\\\\\\\\\\\\\\"Поръчка\\\\\\\\\\\\\\\" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
\\\\\\\\\\\\\\\"Услуги\\\\\\\\\\\\\\\" са всички действия, осъществявани от www.18gshop.com при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.


Преамбюл Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www..18gshop.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.18gshop.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

*Предмет на Общите условия*

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www..18gshop.com чрез Сайта.

*Стоки, обект на продажба*

Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики www.18gshop.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителят заплаща определената сума на място при доставка от куриер.


Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, артикулът/ артикулите подлежат на рекламация. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

*Права и задължения на Потребителя*

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на ТОБЕ ТРЕЙД ЕООД

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

* да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТОБЕ ТРЕЙД ЕООД Услуги;
* да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
* да уведомява незабавно ет„тодор чакъров 01” и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
* да не извършва злоумишлени действия.*Права и задължения на www.18gshop.com

* *

потребителят е длъжен да обезщети ТОБЕ ТРЕЙД ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ет„тодор чакъров 01” в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

*Изменение на Общите условия*

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТОБЕ ТРЕЙД ЕООД’’ като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ТОБЕ ТРЕЙД ЕООД’ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение. Уведомления Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

о доказване на противното.