EN RO
вход | регистрация | информация | новини | контакти
help

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни
  
Известно ми е, че Доставчикът е администратор на лични данни. Предоставям доброволно и свободно личните си данни на Доставчика за целите на получаване на бюлетини от Доставчика. Декларирам, че съм запознат/а с правото си на достъп до отнасящите се до мен лични данни, както и с правото си да поискам коригирането на събраните лични данни. Декларирам, че съм запознат/а с правото си да оттегля съгласието си по всяко време. Декларирам, че съм запознат/а, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните данни когато личните данни са обработвани въз основа на съгласие предоставено от мен, преди то да бъде оттеглено.

Лични данни

- Правила за защита на личните данни
При събиране на необходимите данни от нашите клиенти при регистрация в уеб сайта, Търговецът следва правилата на настоящия раздел и принципите за съхранение на лични данни по действащия Закон за защита на личните данни. 18gshop.com, работейки винаги в рамките на закона, се ангажира да защитава личните данни на Клиентите. Търговецът събира информация за Клиентите единствено,  за да обработи техните поръчки. Търговецът запазва правото си да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на потребителите/посетителите на настоящата уеб страница.
- Разкриване на информация на трети компании
18gshop.com не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на www.18gshop.com и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.